כללי
לפני הכל, אנו מודעים לקושי בקניית נעליים באינטרנט ועושים כמיטב יכולתנו שכל לקוחה ולקוחה תהייה שבעת רצון מהמוצר שקנתה, וזה כולל זמינות שלנו, חזרה לכל פנייה והקשבה וומאמץ למציאת פתרון לכל בעייה שעולה!!!
האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת נעליים ומנוהל על ידי הספק.
לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של הספק במייל droepeso1@gmail.com או בטלפון מס' 054-4262199.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

הוראות תקנון זה יהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין הספק לבין המשתמש באתר ו/או המזמינה דרך האתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר.

כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או ע.ד. נעליים ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין וכוללים דמי משלוח. יובהר כי כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי הנהלת האתר והספק ישתדלו לעשות כמיטב יכולתם בכדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות של המוצר עד כמה שניתן. הספק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר. הספק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים או שגיאות והספק לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי הדיוקים או השגיאות. רישומי המחשב של הספק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי הלקוחה או כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

ביצוע הזמנות דרך האתר
על מנת לבצע הזמנה ולרכוש מוצרים על המשתמשת לרשום פרטים. הלקוחה תרשום שם, שם פרטי, מספר טלפון סלולארי, כתובת אי מייל וכתובת מלאה למשלוח. יובהר, כי מילוי כלל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, הספק לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.


במקרה של רכישה באמצעות כרטיס אשראי: לאחר ביצוע ההזמנה על ידי המשתמשת יבצע הספק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה. במקרה של בקשה לרכישה באמצעות הטלפון: נציג מטעם האתר יצור עמך קשר בהקדם, על מנת לתאם את הרכישה.

הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשב יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר. במקרה ותעדכן המשתמשת אמצעי תשלום אחר לא תבוטל ההזמנה וללקוחה לא תהיה כל טענה כלפי הספק.

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני הספק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה ועד 14 ימי עסקים. אם לא צוין כי המוצר לא ניתן לרכישה והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לספק ו/או יבטל הספק את החיוב במידה ובוצע.

מובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לשלוח אותו תוך 14 ימי עסקים או בכלל (בעיקר במצבים בהם מדובר במידות גדולות: 42-43) – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה.


יודגש כי כל מזמינה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המזמינה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמינה הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס. המזמינה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

יודגש כי הספק יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי כמו במקרים בהם:
א. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
ב. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
ג. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ד. אם הופרו תנאי הסכם זה.
ה. אם ישנו חוב כספים לספק או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
ו. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.


לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור בסלולר או באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי הספק ו/או אין ביכולתו לספקו, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

אם תבחרי לשלם באמצעות מספר כרטיס אשראי, תתבקשי להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר.

שמירת הזמנה:
על מנת שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, הזמנתך צריכה להיקלט אצלנו באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עמך ולמשלוח המוצרים. הנהלת האתר לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשב או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא מחשבי הנהלת האתר.
אם לא תתקבל פניה מהנהלת האתר באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני בתוך 24 שעות (לא כולל שבתות וחגים) ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה מעין זה מומלץ כי תפני להנהלת האתר לברר את מקור התקלה.

אספקה ומשלוח: המשלוחים הם שליח עד בית הלקוח או מקום העבודה - בהתאם לדרישת הלקוח והכתובת שנרשמה בהזמנה. אנו עושים כמיטב יכולתנו לשלוח את ההזמנה מהר ככל שניתן.

במקרה של עיכוב תיצור הנהלת האתר עימך קשר על מנת ליידעך בעיכוב. האתר אינו אחראי על עיכובים באספקות אשר נובעים מאירועים שאינם בשליטת האתר. האתר, כמובן, יעשה כמיטב יכולתו לספק את ההזמנה במועד. האתר לא יהיה אחראי לכל עיכוב ו/או איחור בביצוע אספקת המוצר אשר נגרם כתוצאה מאירועים אשר אינם בשליטתו או כתוצאה מכוח עליון. למען הסר ספק, מודגש כי בשום מקרה לא תהיי זכאית לכל פיצוי בגין כל עיכוב ו/או איחור ו/או תקלה במועד האספקה.

מדיניות הגנת הפרטיות מובהר, כי מבוצע שימוש במידע אשר סופק על ידך, אך ורק לצורך ביצוע הזמנתך. לא יבוצע כל שימוש אחר במידע, כולל העברה לצד ג', ללא הרשאה שלך אלא אם כן הדבר דרוש על פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה. האתר נוקט במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. אבטחת מידע העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח.
מובהר, כי הנהלת האתר אינה אוגרת פרטי כרטיסי אשראי במחשבים שלה. סליקת כרטיס האשראי מתבצעת על ידי חברת האשראי בצורה המאובטחת ביותר. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, בגין איבוד מידע או שימוש במידע שלא בהרשאה, על אף אמצעי הזהירות הננקטים ע"י האתר כמפורט לעיל.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה:

אנו משתדלים כמיטב יכולתנו לפעול בגמישות ולדאוג שהלקוחות יהיו מרוצות ושלמות עם בחירתן.
ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: החוק). מזמינה יכולה לבטל את העסקה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
ביטול העסקה בטרם הוצאת השליחות: הנך רשאית לבטל הזמנה של סחורה אשר טרם נשלחה אליך, וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה הנהלת האתר תשיב לך כל סכום ששילמת, אם שילמת להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב, במקרה ובוצע חיוב, בגין פעולת הרכישה.

ביטול עסקה לאחר קבלת הסחורה: הנך רשאית לבטל את העסקה תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. מודגש, כי זיכוי כספי יינתן אך ורק על ביטולים שנעשו בתוך 5 ימים מיום קבלת הסחורה, לאחר מכן לא יינתן זיכוי כספי, כי אם זיכוי למימוש באתר. בכל מקרה, זיכוי יבוצע אך ורק לאחר קבלת הסחורה למחסני האתר. במידה והחלטת לבטל את ההזמנה, ייגבו בעת הזיכוי 35 ש"ח דמי השתתפות במשלוח !!. הזיכוי יועבר אך ורק לכרטיס האשראי בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. ביטול העסקה ייעשה בכתב באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני drorpeso1@gmail.com
ו/או באמצעות פניה לטלפונון 054-4262199.

תנאי לביטול העסקה, למעט במקרה של פגם כהגדרתו בחוק, הינו החזרת המוצר באריזתו המקורית ללא כל פגם ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו כל שימוש. במקרה של החזרת מוצר אשר אינו עומד בדרישות אלו, לא תהיי זכאית לכל החזר כספי ו/או אחר לרבות שובר זיכוי. במידה ולא הודעת על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם ולא תהא לך כל טענה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

אחריות: אנו מעניקים אחריות של שנה על המוצרים. במידה והמוצר נפגם, על הלקוח להעביר את הנעל לחנות בכ"ס ואנו נדאג לתיקון כמיטב יכולתנו (במידה וניתן לתקן)

מבצעים: דגמים הנמכרים תחת הכותרת מבצע - לא ניתן להחזיר (אלא אם כן הלקוחה מגיעה פיזית להחליף בחנות בכ"ס או מעונייינת לשלם את עלות המשלוח)

x

#{title}

#{text}

#{price}